خبزگزاری جهان اسلام

اطلاع رسانی اخبار جهان اسلام

اخبار در راستای اتحاد جهان اسلام و مبارزه با تفکرات تکفیری و یا ایجاد امت واحده است