خبرگزاری جهان اسلام از نظرات شما استقبال می کند

در صورتی که تمایل دارید نقطه نظرات شما پاسخ داده شود و یا درخواستی دارید لطفا ایمیل، شماره تلفن ثابت یا همراه و یا اشتراک شبکه های اجتاعی خود را ضمیمه نمایید.

خبرگزاری جهان اسلام صمیمانه پذیرای پیشنهادات و انتقادات شما است و آنها را با اولویت و دقت بررسی می نماید.