زنان چاق به بهشت نمی روند

8 مرداد 14:8
پاسخ زن خشمگین به راهب مسیحی که می گفت"زنان چاق به بهشت نمی روند" راهب مسیحی "مارسلو روسی" هنگام موعظه مسیحیان بر این نکته تاکید کرد که زنان چاق به بهشت نمی روند ودر همین هنگام زنی چاق و غضبناک از سن بالا رفت و راهب را از روی سن به سمت زمین هل داد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما