فهرست 99 بلوچ خطرناک که برای زنده یا مرده آنها جایزه تعیین شده است

22 فروردین 15:43
دولت ایالتی بلوچستان روز پنجشنبه 27/12/1394 (17 مارس 2016) با انتشار فهرستی از 99 بلوچ خطرناک , برای تحویل دادن زنده یا مرده آنها جایزه تعیین کرد.

       

 

 

 

 

این افراد متهم به انجام اقدامات تروریستی و عضو یکی از 5 گروه ممنوعه و جدایی طلب ایالت بلوچستان پاکستان می باشند.

 

 

لیست این افراد مطابق ادعای روزنامه آزادی کویته به قرار زیر می باشند

ردیف

نام و مشخصات

نام پدر

وابستگی به گروه ها

جایزه تعیین شده به روپیه

1

کاپیتان رحمان گل

میر محمد افضل مینگل

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

2

کاپیتان سکندر بادینی

حاجی دین محمد

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

3

کماندر بشیر زیب 

دکتر عبداله

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

2 میلیون

4

جمعه  ( مشهور به پاگل، ساکن دیرا بگتی)

لغاری

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

5

افضل (مشهور به چنا، ساکن دیرا بگتی)

بزدار

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

6

سبزل (مشهور به سبزعلی، ساکن حامد پور واقع در دیرابگتی)

احمد خان

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

7

خاوند بخش (مشهور به خاوندو، ساکن دیرا بگتی)

کریم بخش

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

8

سونا (مشهور به سونو، ساکن دیرا بگتی)

کندی

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

9

دولو (مشهور به دهول، ساکن دیرا بگتی)

ورنا

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

10

وزیر خان (مشهور به وزیر، ساکن دیرا بگتی)

عطاء اله

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

11

ریاض گل ( مشهور به سبزو، مشهور به احمد شاه)

جان محمد

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

12

سبزل بگتی (ساکن دیرا بگتی)

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

13

بلوچستان ( مشهور به تودی بگتی، ساکن منطقه پت فیدر در دیرا بگتی)

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

14

لغاری بگتی

(ساکن منطقه پت فیدر در دیرا بگتی)

پیر بخش

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

15

ماستر علی (مشهور به دادا بگتی)

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

16

اسلم (مشهور به اچو، مشهور به میرک بلوچ)

رحیم داد

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

17

کماندر دوران ( مشهور به بزرگ) از قومیت میکانی مری

دادا

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

18

دکتر اله نذر بلوچ

نبی بخش

BLF  (جبهه آزادی بخش بلوچستان)

5 میلیون

19

گهرام بلوچ

نامشخص

BLF  (جبهه آزادی بخش بلوچستان)

5 میلیون

20

خلیل احمد

یعقوب بلوچ

BLF  (جبهه آزادی بخش بلوچستان)

4 میلیون

 

21

طارق امام (ساکن شهرستان تربت)

امام بخش

BLF  (جبهه آزادی بخش بلوچستان)

4 میلیون

 

22

رفیق بلوچ (ساکن منطقه گیبن در شهرستان تربت)

شهسوار

BLF  (جبهه آزادی بخش بلوچستان)

4 میلیون

 

23

زاهد بلوچ (مشهور به حاجی عمو، ساکن منطقه مند کیچ)

صالح محمد آسکانی

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون روپیه

24

بهرام (ساکن منطقه آبسر شهرستان تربت)

ماستر عبدالغنی

BLF  (جبهه آزادی بخش بلوچستان)

4 میلیون

 

25

عبدالرزاق ( مشهور به لالا نواب، ساکن منطقه گوگدان شهرستان تربت)

امید علی

BLF  (جبهه آزادی بخش بلوچستان)

4 میلیون

 

26

انور (ساکن منطقه شهکن شهرستان تربت)

طارق

BLF  (جبهه آزادی بخش بلوچستان)

4 میلیون

 

27

قدیر احمد (ساکن منطقه گلشن آباد شهرستان تربت)

عبدالکریم

BLF  (جبهه آزادی بخش بلوچستان)

4 میلیون

 

28

قادر (ساکن منطقه گوگدان در شهرستان تربت)

حسن

BLF  (جبهه آزادی بخش بلوچستان)

4 میلیون

 

29

شیر محمد (ساکن شهرستان تربت)

رحمت

BLF  (جبهه آزادی بخش بلوچستان)

2 میلیون

 

30

نیاز بجیر ( مشهور به بجیر، ساکن آبسر تربت)

پتان

BLF  (جبهه آزادی بخش بلوچستان)

4 میلیون

31

عابد بلوچ  (ساکن شهرستان تربت)

محمد صالح

BLF  (جبهه آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون و500 هزار

32

مهر اله (مشهور به آزاد، ساکن منطقه ماهی گجر در شهرستان آواران)

پیرجان

لشکر بلوچستان

3 میلیون

33

شیر محمد بگتی ( مشهور به شیرو، از قومیت مندوانی بگتی )

ملوک

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

34

شیر دل بگتی( مشهور به مجاهد)

محمد خان مسوری بگتی

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

35

نبی بگتی ( مشهور به میجر)

عالی نوتکانی بگتی

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

500 هزار

36

دوست محمد ( مشهور به دازو فقیر)

موریا مندوانی بگتی

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

37

شوکی

نور محمد

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

38

نبی بخش (مشهور به نبو، اسم مستعار سرباز بلوچ)

میر محمد مندوانی بگتی

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

40

 محمد مراد (مشهور به حاجی شمت)

جاوا بگتی

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

41

درخان (مشهور به منشی)

کنیری بگتی

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

2 میلیون

42

نعیم (مشهور به درویش)

هوتی خان مندوانی بگتی

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

43

حاجی محمد ( مشهور به موتو)

رندو مندوانی بگتی

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

44

ادو (مشهور به چیف)

ملار مرهته بگتی

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

45

گلزار ( مشهور به موهانه)

سوبا ملکانی بگتی

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

46

لغاری ( مشهور به شیروار)

پیربخش خوتکانی بگتی

BRA  (ارتش جمهوری خواه بلوچستان)

500 هزار

47

دادن بلوچ

حاصل خان

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

48

جبار بلوچ

حاصل خان

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

49

علی نواز

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

50

شیر عالم

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

51

شاهنواز

سلطان

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

500 هزار

52

عبدالرحمان

سلطان

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

53

کریم خان

متا خان

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

500 هزار

54

جعفر خان

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

500 هزار

55

چاکر خان

میرتاج محمد

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

56

مزار بلوچ

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

57

علی شیر

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

58

صورت خان

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

59

سیف اله

مبارک

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

60

لعل جان

محمد خان

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

61

دولت

نعمت خان

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

62

خان محمد

جتک بلوچ

( گروه نامشخص)

1 میلیون

63

عبداله

خالد

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

64

محمد رمضان (ساکن منطقه دیپال کتان در شهرستان سبی)

حضور بخش ماچهی

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

65

دوستین بلوچ ( سخنگوی گروه)

نامشخص

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

66

عامر بلوچ ( ساکن لونی رود)

محمد حسین رخشانی

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

67

محمد خان (ساکن منطقه بدرا در شهرستان سبی)

سیدان لنگانی

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

68

اختیار تالانی مری (ساکن منطقه جالری کرته)

نامشخص

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

2 میلیون

69

رحمدل ( مشهور به ماما، ساکن منطقه جالری)

مندرو مری

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

70

کریم داد (ساکن منطقه جالری کرته)

ولی جان مری

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

71

حاجی میوه مری ( ساکن منطقه کت مندوئی)

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

72

حاصل خان تالانی ( ساکن شهرستان سبی)

نامشخص

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون و 500 هزار

73

کریم تالانی  ( ساکن شهرستان سبی)

نامشخص

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

74

نور محمد چنگیزی (ساکن شهرستان سبی)

نامشخص

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

75

زمان خان چنگیزی (ساکن شهرستان سبی)

نامشخص

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

76

بابو لنگانی مری ( ساکن منطقه ناری گیج)

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

77

مرید بلوچ

نامشخص

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

78

دوران

جان بیگ

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

79

دهنی بخش ( از طایفه غلام بولک در شهرستان سبی)

سکندر

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون و 500 هزار

80

عطا محمد ( از طایفه غلام بولک در شهرستان سبی)

رضا محمد

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

81

ممتاز بلوچ( از طایفه غلام بولک در شهرستان سبی)

عبدالباقی

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

82

حفیظ محمد ( ساکن در شهرستان سبی)

عبدالمالک

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

83

لیاقت علی (از سکنه شهرستان دیرا مراد جمالی)

غلام رسول رند

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون

84

عبدالوحید   ( ساکن در شهرستان سبی)

بشیر احمد مرغزانی

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

85

نبی بخش ( مشهور به نبو، ساکن منطقه ماچهی در شهرستان سبی)

 عبدالستار

BRG  (بلوچ ریپلیکن گاردز، محافظان جمهوری خواه بلوچستان)

1 میلیون و 500 هزار

86

عبدالستار

محمد روشن

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

87

جالم

حاصل مری

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

88

جبل خان

علی بیگ

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

89

جاسو

بخت علی

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

90

آرزو

بهاول

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

91

کوئی بلوچ

میر افضل

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

92

جمال شاه

کجی شاه

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

93

ببرگ

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

94

باجو بلوچ

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

95

در محمد ( مشهور به دورو)

نامشخص

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

96

گمبو بلوچ

لهری بلوچ

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

97

تائو بلوچ

میرانی مری

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

98

سیف اله

حاصل مری

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون

99

ابتان

کویل مری

BLA   (ارتش آزادی بخش بلوچستان)

1 میلیون و پانصد هزار

http://dailyazadiquetta.com/httpwp-mep3wa3i-8ps/

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما