آتش سوزی در برج گرانفل (غرب) لندن

24 خرداد 10:50
برج 27 گرانفل (غرب) لندن از ساعات اولیه روز چهارشنبه دچار آتش سوزی شده است . آتش به تمامی طبقات این برج که عمده ساکنانش مسلمان هستند ، سرایت کرده است .

ارسال نظرات

نظرات شما

علیرضا
انگلیسی ها ایستادند و سوختن خانه های مسلمانان را تماشا کردند. پاسخ

حسام قاسم
شنیده ها حاکی است که برخی مردم هنوز در ساختمان مانده بودند. پاسخ

نظر شما