امپراطوري آمريکا درحال فروپاشي است

7 اسفند 10:42
تغييرات مهمي در جهان در حال رخ دادن است و مهم ترين آنها فروپاشي امپراطوري آمريکاست. تاريخ پر است از بقاياي امپراطوري هاي بي شمار است و امپراطوري آمريکا در اين مساله يک استثنا نيست.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام، به نقل از خبرگزاري اسپوتنيک ،‌ به نظر مي رسد تغييرات مهمي در جهان در حال رخ دادن است و مهم ترين آنها فروپاشي امپراطوري آمريکاست. آمريکا در حال گذر از يک دوره "اصلاح" تاريخي مشابه همان دوره اي است که اتحاد جماهير شوروي سابق 30 سال پيش از آن گذر کرد. 30 سال پيش، شوروي سابق متوجه شد قادر به تداوم سيستم سياسي و اقتصادي خود نيست.همه امپراطوري ها در نهايت روزي به پايان خواهند رسيد.
تاريخ پر است از بقاياي امپراطوري هاي بي شمار است و امپراطوري آمريکا در اين مساله يک استثنا نيست. نکته قابل توجه اين است که چگونه طبقه سياسي آمريکا و رسانه هاي خبري اين کشور ، بحران در حال ظهور آمريکا را انکار مي کنند. آمريکا در 70 سال گذشته بعد از جنگ جهاني دوم ده ها جنگ، نبرد نيابتي و براندازي خشونت آميز در قاره هاي مختلف راه انداخته است تا امپراطوري خود را حفظ کند. عنوان "پليس جهاني" که اين کشور به خود مي دهد بيشتر "اوباش جهاني" است. اکنون امپراطوري آمريکا در آستانه ظهور جهاني چندقطبي با هدايت چين، روسيه و ديگر قدرتهاي در حال ظهور مي لرزد. وقتي مقامات آمريکا از شکل دادن نظم جهاني توسط روسيه و چين شکايت مي کنند در واقع تلويحا پايان هژموني پنداري آمريکا را پذيرفته اند.
روزهاي خوش سرمايه داري آمريکا کاملا سپري شده و اين سيستم که زماني بسيار بازدهي داشت اکنون فقط اسکلتي از آن باقي مانده است.
با اين حال آمريکا به جاي پذيرش افول خود ، با خصومت در حال مقاومت از طريق تخريب قدرت چين و روسيه است.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما