ارسال نظرات

نظرات شما

علیرضا
انگلیسی ها ایستادند و سوختن خانه های مسلمانان را تماشا کردند. پاسخ

حسام قاسم
شنیده ها حاکی است که برخی مردم هنوز در ساختمان مانده بودند. پاسخ

نظر شما